In English Suomeksi

Eltrotec - Drilling, Routing, Measuring Eltrotec

Menu


Tämä on Eltrotec Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

Laadittu 13.8.2019. Viimeisin muutos 13.8.2019.  

 
 

1. Rekisterinpitäjä  

Eltrotec Oy 
 

Valutie 6 

17500 Padasjoki  

Puh. + 358 400 846 703 

jari.nikkarikoski@eltrotec.fi 

 
 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  

Jari Nikkarikoski 

Puh. + 358 400 846 703  

jari.nikkarikoski@eltrotec.fi 

 
 

3. Rekisterin nimi  

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri  
 

 
 

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

- yhteydenpito asiakkaisiin  

- asiakassuhteiden ylläpito  

- palveluiden laskutus ja maksujen valvonta  

- työsuhde asiakkaisiin  

 
 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

 
 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.  

 
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  

 
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  

 
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

 
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 
 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 
 

Lisätietoja rekisteriin liittyvistä asioista.  

Jari Nikkarikoski 

Sähköposti: jari.nikkarikoski@eltrotec.fi 

 
 

Tämä sisältö on julkaistu seuraavin ehdoin: CC Attribution License